Privacyverklaring

Privacy Verklaring Healthy Aging/Clínica La Alegría


Dit is de privacyverklaring van Healthy Aging/Clínica La Alegría
(hierna: Healthy Aging).
Healthy Aging respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de
beveiliging van uw
persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming
met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
In deze privacyverklaring is uiteengezet welke persoonsgegevens Healthy
Aging verwerkt,
met welk doel en op grond waarvan. Daarnaast leest u in deze verklaring
over welke
rechten u beschikt en op welke wijze u deze rechten kunt uitoefenen.


1. Verwerkingsverantwoordelijke
Healthy Aging is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens
en
staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer
71887792. Het
vestigingsadres van Healthy Aging is Bolensteinseweg 6, 3603CP Maarssen.


2. Verwerking persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een levend en identificeerbaar
persoon.
Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die aan de
hand van
gegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
Onder verwerking vallen bepaalde handelingen met persoonsgegevens.
Voorbeelden
daarvan zijn het: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden of op andere
wijze ter
beschikking stellen van persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens
Healthy Aging kan de hieronder genoemde persoonsgegevens verwerken.
 Voor- en achternaam
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 Vestigingsadres- en plaats
 Gebruikersnaam
 Medische gegevens
 Betaalgegevens
 IP-adres


4. Verkrijging persoonsgegevens
Healthy Aging heeft de genoemde persoonsgegevens verkregen door een
handeling van u,
waarbij u bijvoorbeeld:
 de website www.dokternorahendriks.nl bezoekt;
 uw persoonsgegevens achterlaat;
 telefonisch, per e-mail of op een andere wijze contact opneemt met
Healthy Aging/Clinica La Alegria;
 zich registreert op de website(s) van Healthy Aging.

Daarnaast kan Healthy Aging uw persoonsgegevens hebben verkregen door
raadpleging
van openbare bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van
Koophandel of
sociale media.


5. Grondslagen verwerking
Healthy Aging verwerkt uw persoonsgegevens enkel als de verwerking
gebaseerd is op
een van de grondslagen genoemd in artikel 6 van de AVG, en beroept zich
voor
elk doeleinde op tenminste een van de volgende gronden.


Uitvoering van een overeenkomst
Healthy Aging verwerkt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om de
met u gesloten
overeenkomst uit te kunnen voeren.


Wettelijke verplichting
Healthy Aging verwerkt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te
voldoen aan een op
haar rustende wettelijke verplichting.


Uw toestemming
Healthy Aging kan persoonsgegevens verwerken als u daarvoor
uitdrukkelijk uw
toestemming heeft verleend.


Gerechtvaardigd belang
Healthy Aging kan persoonsgegevens verwerken als zij daarbij een
gerechtvaardigd belang
heeft.


6. Doeleinden verwerking
Hieronder worden de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
nader
toegelicht.


Communicatie
Healthy Aging verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen
communiceren met u.
U kunt hierbij denken aan het geval dat u contact opneemt met Healthy
Aging/Clinica La Alegria omdat u
vragen heeft. De persoonsgegevens die hiervoor worden verwerkt zijn
afhankelijk van
de wijze waarop u contact opneemt en de gegevens die u daarbij
versterkt. In de
meeste gevallen worden hierbij de volgende persoonsgegevens gedeeld:
voor-en
achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.


Registratie
Healthy Aging verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uw registratie
mogelijk te maken. Als u zich registreert
kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: uw voor-en
achternaam, e-
mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam en IP-adres.


Levering diensten
Healthy Aging verwerkt persoonsgegevens als u gebruik wenst te maken van
een van haar
diensten. Het kan hierbij gaan om het bijwonen van (live) uitzendingen,
het volgen van
een e-learning, het deelnemen aan (online) events of tijdens een medisch
consult. De volgende persoonsgegevens
kunnen hierbij worden verwerkt: uw voor-en achternaam, e-mailadres,
telefoonnummer, vestigingsadres- en plaats, medische gegevens en
bankgegevens. Als de diensten online worden geleverd kunnen eveneens
IP-adressen worden verwerkt.


Administratie
Healthy Aging verwerkt uw persoonsgegevens om haar administratie te
kunnen voeren. De
volgende persoonsgegevens kunnen hierbij worden verwerkt: uw voor-en
achternaam,
e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, vestigingsadres- en plaats,
en bankgegevens.


Wettelijke verplichting
Healthy Aging verwerkt uw persoonsgegevens als zij daartoe verplicht is
op grond van de
wet. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens: uw voor-en
achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, vestigingsadres-
en plaats en bankgegevens.


Nieuwsbrief
Healthy Aging kan uw persoonsgegevens verwerken om u op de hoogte te
houden van
haar diensten en de ontwikkelingen op medisch gebied door middel van
nieuwsbrieven. Hierbij kunnen de volgende persoonsgegevens worden
verwerkt: uw
voor-en achternaam en e-mailadres. U bepaalt zelf of u deze brieven al
dan niet ontvangt.
Heeft u toestemming gegeven voor het ontvangen van deze brieven, dan
kunt u deze
toestemming op elk moment intrekken.


Optimalisatie website
Healthy Aging kan uw persoonsgegevens verwerken om de website
www.dokternorahendriks.nl te optimaliseren. Daarbij kan gedacht worden
aan het verbeteren van de veiligheid van de website, maar ook aan het
bruikbaar maken van de websiteen het verbeteren van het gebruikersgemak.
De verwerking van bepaalde persoonsgegevens kan hierbij noodzakelijk
zijn en zal als zodanig worden aangemerkt.
Andere persoonsgegevens zoals medische gegevens worden verwerkt op basis
van uw toestemming.


Gerechtvaardigd belang
Healthy Aging kan bepaalde persoonsgegevens verwerken als dit
noodzakelijk is om haar
gerechtvaardigd belang te behartigen.


7. Bewaartermijn persoonsgegevens
Healthy Aging bewaart uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is
voor de
doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw persoonsgegevens
worden
verwijderd als het bewaren daarvan niet meer noodzakelijk. In sommige
gevallen is
Heathy Aging aan wettelijke bewaartermijnen gebonden. In die gevallen
worden uw
persoonsgegevens bewaard zo lang de wet dat vereist. Persoonsgegevens
verkregen
naar aanleiding van uw toestemming, worden niet meer noodzakelijk geacht
zodra u de
toestemming intrekt.

8. Uw rechten
U beschikt op grond van de AVG over de hieronder genoemde rechten.


Recht op inzage
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u worden
verwerkt door
Healthy Aging/Clinica La Alegria.


Recht op rectificatie
U kunt Healthy Aging verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u
verwerkt aan te
passen als deze niet (meer) juist of volledig zijn.


Recht op vergetelheid
U kunt Healthy Aging verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u
verwerkt te
verwijderen.


Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


Recht op beperking van de verwerking
U kunt Healthy Aging in bepaalde gevallen verzoeken om minder
persoonsgegevens van u
te verwerken. Dit kan onder andere wanneer de gegevens niet (meer) juist
zijn, de
verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn, en in het
geval u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent
van een
beslissing op het bezwaar.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U kunt Healthy Aging verzoeken om uw persoonsgegevens aan u of aan een
derde over te
dragen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm.


Toestemming intrekken
U kunt de door u verleende toestemming voor het verwerken van uw
persoonsgegevens intrekken.


Klacht indienen
Als u klachten heeft over de wijze waarop Healthy Aging omgaat met uw
persoonsgegevens, kunt u deze kenbaar maken bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.


9. Uitoefening rechten
U kunt een verzoek indienen bij Healthy Aging om gebruik te maken van uw
rechten.
U doet dit door een e-mail te sturen naar info@drnorahendriks.nl. Na
ontvangst van uw verzoek zal
Healthy Aging uw identiteit vaststellen om vast te kunnen stellen of de
informatie die u
verlangt om u gaat. Als dit het geval is, neemt Healthy Aging uw verzoek
in behandeling.
Binnen vier weken nadat u het verzoek heeft ingediend, informeert
Healthy Aging u over
voortgang van uw verzoek.

10. Beveiliging persoonsgegevens
Healthy Aging heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik,
verlies en overige
vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te
voorkomen.
Enkele voorbeelden daarvan zijn het gebruik van sterke wachtwoorden,
enkel
noodzakelijke personen toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens,
regelmatig
controleren en verbeteren van beveiligingsmaatregelen en het
privacybeleid.

11. Doorgifte persoonsgegevens
Healthy Aging verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: (i)
dit vereist is met
het oog op de bedrijfsvoering, (ii) dit vereist is op grond van een
wettelijke verplichting,
(iii) u daartoe toestemming heeft verleend.


Bedrijfsvoering
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt als dit nodig is
voor de
bedrijfsvoering. Derden waaraan u hierbij kunt denken zijn: externe
adviseurs,
aanbieders van webhostingsdiensten en softwareaanbieders. Als Healthy
Aging opdracht
geeft aan een derde partij (bijvoorbeeld boekhouder) en daarbij uw
persoonsgegevens
deelt, maakt Healthy Aging afspraken over de wijze waarop deze derde met
uw
persoonsgegevens moet omgaan.
Het is ook mogelijk dat derden in uw opdracht persoonsgegevens
verwerken. U kunt
hierbij denken aan cookieleveranciers. Meer informatie over het
cookiegebruik leest u
in de cookieverklaring van Healthy Aging


Wettelijke verplichting
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt als dit vereist
is op grond
van een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan
overheidsinstanties.


Toestemming
Healthy Aging kan uw persoonsgegevens met derden delen als u daartoe
uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend.


12. Website derden
De websites van Healthy Aging verwijzen soms naar de website van derden.
Dit kan door het
plaatsen van sociale media buttons of door het gebruikmaken van bepaalde
diensten.


Sociale media buttons
Healthy Aging plaatst buttons die verwijzen naar de volgende sociale
media platforms:
Facebook, LinkedIn en Instagram.


Gebruik diensten
Healthy Aging gebruikt Vimeo zodat u direct video’s kunt afspelen vanaf
de
website www.dokternorahendriks.nl. Daarnaast worden publicaties en
referenties van derden geplaatst op de website. Het is mogelijk dat u
door het klikken op een onderdeel van de publicatie op de website van
derden
terechtkomt. Per publicatie wordt aangegeven welke derde betrokken is.
Healthy Aging houdt geen toezicht, heeft geen zeggenschap en is niet
verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derde partijen.
Raadpleeg daarom
altijd de privacyverklaring van derde partijen voordat u gebruikmaakt
van hun diensten.


13. Geautomatiseerde besluitvorming
Healthy Aging maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


14. Vragen
Voor vragen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop Healthy
Aging uw
persoonsgegeven verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar:
info@drnorahendriks.com


15. Wijziging privacyverklaring
Healthy Aging heeft het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen
in het
privacybeleid. De wijzigingen worden opgenomen in de privacyverklaring.
Raadpleeg
regelmatig deze verklaring zodat u op de hoogte blijft van eventuele
wijzigingen.

Healthy Aging/Clínica La Alegría
Kamer van Koophandel: 71887792