Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden
Deze website wordt bijgehouden en beheerd door Healthy Aging/Clinica La
Alegria. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het
gebruik van deze site. De inhoud van deze site is slechts bedoeld ter
informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of
apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden
gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een
gezondheidsprobleem. De inhoud ven hetgeen wordt verteld en/of
bediscussieerd op deze website en in de individuele video’s is de mening
van de individuele persoon die dit onder woorden brengt. Deze mening is
niet noodzakelijker wijs de mening van andere collega’s of organisaties
en vallen onder verantwoordelijkheid van de individuele persoon.
Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts en pas nooit zelfstandig
uw medicatie aan. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente
medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

Toegang
Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met
deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze
voorwaarden. Healthy Aging/Clínica la Alegría behoudt zich het recht
voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment
te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan
ook.

Informatie op de website
Healthy Aging/Clínica La Alegría doet wat redelijkerwijs mogelijk is om
actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet
geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid,
geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Privacy
Voor Healthy Aging/Clínica La Alegría is een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de
verwerking van deze gegevens handelt Healthy Aging/Clínica La Alegría in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Healthy
Aging/Clínica La Alegría slaat uw gegevens alleen op indien u deze aan
ons verstrekt. Healthy Aging/Clínica La Alegría deelt deze informatie
niet met derden en zal deze ook niet voor marketingdoeleinden gebruiken,
behalve wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft. Kijk voor meer
gedetailleerde informatie bij onze Privacy Policy.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en
programmatuur van deze site behoren aan Healthy Aging/Clínica La
Alegría, tenzij expliciet anders is vermeld. Niets van deze site mag
zonder schriftelijke toestemming van Healthy Aging/Clínica La Alegría
worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is slechts bestemd
voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is
vooraf toestemming van Healthy Aging/Clínica La Alegría vereist.

Aansprakelijkheid
Healthy Aging/Clínica La Alegría aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de
toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie,
noch zal Healthy Aging/Clínica La Alegría aansprakelijk zijn voor
eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of
onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde
van Healthy Aging/Clínica La Alegría. In de voornoemde gevallen van
opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Healthy Aging/Clínica
La Alegría te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe
schade.

Algemeen
Healthy Aging/Clínica La Alegría behoudt zich het recht voor om zonder
vooraankondiging op elk moment deze voorwaarden en bepalingen te
wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze
wijzigingen in werking. Gebruikers van deze site zijn gebonden door
dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina
te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende
voorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op
dat moment geldende voorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van
deze site te staken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden
onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige
bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. Deze site met internetadres
www.dokternorahendriks.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst,
is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze
voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken
van deze site komen gebruiker en Healthy Aging/Clínica La Alegría met
elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze site
in elk opzicht onderworpen zijn aan, en geïnterpreteerd dienen te worden
aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving. Alle geschillen
tussen Healthy Aging/Clínica La Alegría en gebruikers zullen exclusief
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Healthy Aging/Clínica La Alegría (Inschrijving Kamer van Koophandel:
71887792)

Disclaimer for Dokternorahendriks

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@drnorahendriks.com. Our Disclaimer was generated with the help of the Free Disclaimer Generator.

Disclaimers for dokternorahendriks.nl

All the information on this website – www.dokternorahendriks.nl – is published in good faith and for general information purpose only. dokternorahendriks.nl does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (dokternorahendriks.nl), is strictly at your own risk. dokternorahendriks.nl will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.